Kontakt na společnost Lucito COMP s.r.o. GogoNET
GogoNET

Dnešní datum: 26. 02. 2021   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |  
  Hlavní menu
Hlavní stránka
Produkty a ceny
Download
Weblinks
Ankety
Ceny sdíleného připojení
Ceny vyhrazeného připojení
Všeobecné podmínky
Kontakty
Diskusní fórum

Přihlášení
 

* Všeobecné podmínky sítě GogoNET.

Vydáno dne 26. 05. 2011 (12072 přečtení)

Lucito COMP s.r.o., poskytuje druhým stranám přístup ke službám GogoNET, a umožňuje jejich využívání podle níže uvedených podmínek. Služba zprostředkování přístupu uživatelů k síti internet je poskytováno na základě povolení Českého telekomunikačního úřadu pod č.j. 46 851/2011-638 osvědčení č. 3107 Nové všeobecné podmínky s účinností od 1.2.2014 v souladu s novým občanským zákoníkem Zákon č. 89/2012 Sb

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sítě GogoNET

 

1. Úvodní ustanovení

 

Lucito COMP s.r.o, poskytuje druhým stranám přístup ke službám GogoNET, a umožňuje jejich využívání podle níže uvedených podmínek. Služba zprostředkování přístupu uživatelů k síti internet je poskytováno na základě povolení Českého telekomunikačního úřadu pod č.j. 46 851/2011-638 osvědčení č. 3107

2.  Definice pojmů

 2.1. Poskytovatelem se rozumí Lucito COMP s.r.o , se sídlem Skotnice 198, PSČ 742 58 286 58 612 DIČ CZ28658612, která v souladu s platnými právními předpisy a generálními licencemi Českého telekomunikačního úřadu poskytuje na základě těchto všeobecných podmínek a smlouvy telekomunikační služby uživateli.

 2.2. Službou se rozumí umožnění přístupu k zdrojům Internetu přístupným pomocí služby GogoNET, pokud jsou volně přístupné, výměnu elektronické pošty s ostatními účastníky Internetu a služby související.

2.3.Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která je na základě smlouvy oprávněna využívat službu

2.4. Cenou se rozumí cena za poskytované služby.

2.5. Ceníkem se rozumí platný seznam cen vydaný poskytovatelem za poskytované služby. Aktuální verze je vždy volně přístupna na adrese www.gogonet.cz

2.6. Koncovým zařízením se rozumí takové zařízení pomocí kterého se uskuteční spojení s poskytovatelem.

3. Práva a povinnosti poskytovatele.

3.1. Poskytovatel poskytne uživateli třídenní zkušební bezplatný přístup do sítě internet.

3.2. Poskytovatel má právo činit organizační, ekonomické a technické změny v souvislosti s provozem poskytovaných služeb, včetně úplného zrušení. Zrušení služeb musí poskytovatel oznámit minimálně s měsíčním předstihem.

3.3. Bude-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování sjednané služby až do doby úplného zaplacení pohledávky včetně úroků z prodlení.Opakované prodlení plateb můžou být důvodem pro jednostranné vypovězení smlouvy poskytovatelem.

3.4. Poskytovatel nezodpovídá za škody vzniklé uživateli závadou na přenosové síti a , nebo koncovým zařízením.V případě omezení nebo neposkytnutí služby zaviněním poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen hradit uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí služby.

3.5. Poskytovatel nezaručuje 100%  dostupnost k informacím a službám sítě internet (zejména přístup k informačním databázím a ostatním zdrojům internetu a výměnu elektronické pošty s ostatními účastníky internetu) vzhledem ke skutečnosti, že síť internet je decentralizovaná a bez jakýchkoliv záruk z jiných stran.Uživatel bere na vědomí, že služba je poskytována prostřednictvím bezdrátového spoje provozovaného ve volném frekvenčním pásmu na základě generální licence č. VO-S/2/07.2005-10 vydané ČTU. Využití tohoto frekvenčního pásma není regulováno a tudíž může dojít nezávisle na vůli poskytovatele k jeho zahlcení a tím ke snížení kvality či přerušení poskytované služby. Poskytovatel garantuje dostupnost služby a za období snížené kvality služby z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník právo na uplatnění slevy.

3.6. Poskytovatel je povinen zahájit práci na odstranění závad bez zbytečného odkladu po jejich oznámení uživatelem.Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit koncové zařízení.

3.7. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s generální licencí ČTÚ VO-S/2/07.2005-10 ve znění změn (standard Wi-Fi).

3.8. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které uživatel šíří v rozporu se smlouvou, podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy.

3.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit částečně nebo i zcela poskytování služby z důvodu plánované údržby sítě každou neděli v rozmezí od 0:00 do 7:00 CET.Pokud bude poskytovatel plánovat údržbu sítě na jiný termín než je uvedeno je povinen to se zákazníkem projednat nejméně 3 dny předem.

 

4. Práva a povinnosti uživatele.

 4.1. Uživatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro splnění předmětu této smlouvy.Uživatel je povinen doložit souhlas s instalací zařízení v budově, potvrzený podpisem majitele nebo správce budovy , nebo jimi pověřenou osobou k těmto úkonům. Neučiní-li tak, nebude instalace zařízení provedena.

  4.2. Uživatel je povinen zpravidla předem, nejpozději však do sedmi dnů informovat poskytovatele o každé změně údajů uživatele nebo plátce uvedených ve smlouvě (zejm. telefonní spojení a adresy pro doručování korespondence) a to vždy elektronickou poštou na adresu gogonet@seznam.cz po obdržení potvrzení od poskytovatele je změna akceptována nebo písemně na sídlo poskytovatele.

 4.3. Uživatel není oprávněn se zařízením poskytovatele ani doplňkovým zařízením jakýmkoliv způsobem nakládat. Celé zařízení zůstává ve vlastnictví poskytovatele. Uživatel nemá žádná práva k tomuto zařízení a není ani nájemcem tohoto zařízení. Uživatel nesmí zejména změnit místo jeho instalace bez vědomí poskytovatele, poskytovat jej jako zástavu nebo jej vyvézt mimo území České republiky. Uživatel není oprávněn do zařízení poskytovatele ani do doplňkových zařízení žádným způsobem zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě. Uživatel je povinen při užívání služby používat pouze zařízení schválená pro provoz v České republice, která nenarušují poskytování služby a která nejsou v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.

 4.4.Uživatel je povinen informovat poskytovatele o zcizení, krádeži, ztrátě nebo poškození zařízení poskytovatele nejpozději do dvaceti čtyř hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části dle předchozí věty má uživatel právo na výměnu a to po zaplacení náhrady škody poskytovateli.

 4.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě poskytovatele i mimo ni.Uživatel tímto uděluje souhlas poskytovateli s případným měřením objemu přenesených dat technickými prostředky poskytovatele popř. jinými činnostmi obdobného charakteru.

4.6. Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám nebo jejich komerčnímu využití. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami.

4.7. Uživatel se dále zavazuje:

a)      užívat objednané služby v souladu s platnými právními předpisy

b)      uživatel je odpovědný za postupy k ochraně svých programů a dat.

c)      nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn

d)      nepoužívat objednané služby ani zařízení poskytovatele ani doplňkového zařízení, ať přímo nebo nepřímo, k porušení nebo pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu,jakož i získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho software nebo datům

e)      nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování.

f)        Zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictví, elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv.spamming atp.)

g)      Nepřipojovat ke koncovému místu více než jedno koncové zařízení uživatele.

h)      Že nebude porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob

i)        Že nebude přetěžovat sít poskytovatele nelegálními nástroji sdílení dat peer to peer (např. Kazza,Napster apod.) V případě opakovaného porušení tohoto pravidla budou uživateli zakázány porty které tyto aplikace používají.

 4.8. Jakékoliv porušení článku 4.6. a 4.7. je považováno za hrubé porušení této smlouvy a poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli a to i bez předchozího upozornění.Poskytovatel uživateli v přiměřené lhůtě opětovně zahájí dodávku objednaných služeb, a to na uživatelovu písemnou žádost a po zaplacení příslušného poplatku dle ceníku, zjedná-li uživatel nápravu.

 

5. Reklamace

 5.1.Pokud je uživatel přesvědčen, že služba poskytovaná poskytovatelem vykazuje vady, tedy neodpovídá svou kvalitou, rozsahem nebo cenou podmínkám dohodnutým ve smlouvě, může uživatel své právo z odpovědnosti za vady uplatnit (reklamace) u poskytovatele za níže uvedených podmínek.

 5.2. Reklamace musí být uživatelem uplatněna písemně u Reklamačního oddělení poskytovatele jedním z následujících způsobů:

a)      na adrese sídla poskytovatele uvedené ve smlouvě

b)      elektronicky na e-mailové adrese gogonet@seznam.cz

 5.3.Reklamace musí být uživatelem uplatněna v těchto lhůtách:

a)      spočívá-li reklamovaná vada v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má uživatel právo uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od doručení reklamovaného vyúčtování ceny za služby uživateli, jinak toto právo zanikne. Podání reklamace však nemá odkladný účinek a uživatel je povinen řádně, včas a v plné výši zaplatit poskytovateli účtovanou cenu za služby.

b)      nespočívá-li reklamovaná vada v nesprávném vyúčtování ceny za poskytnutou službu,ale v jiné závadě, musí uživatel uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu,zpravidla do 14 dnů od nahlášení závady poskytovateli.

5.4. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci a uživatele o závěrech reklamačního řízení informovat v těchto lhůtách:

a)      spočívá-li reklamovaná vada v nesprávně vyúčtované ceně za poskytovanou službu je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace poskytovateli

b)      nespočívá-li reklamovaná vada v nesprávném vyúčtování ceny za poskytnutou službu, ale v jiné závadě, je poskytovatel povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů od doručení reklamace poskytovateli. U závad, které vyžadují časově náročná technická šetření, zpravidla do 60 dnů od doručení reklamace poskytovateli.

5.5. Na základě kladně vyřízené reklamace má uživatel právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacené ceny za službu či její části a poskytovatel je povinen v reklamačním řízení uznanou částku vrátit uživateli jedním z následujících způsobů:

a)      formou dobropisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne kladného vyřízení reklamace

b)      odpovídajícím snížením platby za službu v následujícím vyúčtování

c)      zrušením původního vyúčtování, pokud úhrada ceny služby ještě nebyla provedena, protože ještě nenastal den splatnosti, a novým vyúčtováním ceny služeb opraveném na základě vyřízené reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne kladného vyřízení reklamace

d)      po dohodě s uživatelem náhradním poskytnutím služby v následujícím období

e)      nespočívá-li reklamovaná vada v nesprávném vyúčtování ceny za poskytnutou službu, ale v jiné závadě, je poskytovatel povinen neprodleně reklamovanou závadu odstranit

f)        Nevyhoví-li poskytovatel podané reklamaci na vyúčtovanou cenou, je uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení vyřízení reklamace, u Českého telekomunikačního úřadu námitky proti vyřízení reklamace.

 5.6. Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popř. Přerušení poskytovaných objednaných služeb.Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř.přerušení předvídat, oznámí poskytovatel takovou skutečnost uživateli vhodným způsobem předem (např. Prostřednictvím elektronické pošty nebo internetovými stránkami poskytovatele)

 5.7. Uživatel je povinen ohlásit poruchy v dodávce objednaných služeb, závady na zařízení poskytovatele a na doplňkovém zařízení (dále jen ‚,závada“)  poskytovateli neprodleně po jejich zjištění.

 5.8.Náklady na odstranění nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel (zejména zásahem do zařízení přípojného bodu nebo jde-li o závadu počítače, zejména chybné nastavení síťového adaptéru a podpory TCP/IP) V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady dle platného ceníku poskytovatele.

 

6. Poplatky za objednané služby a platební podmínky.

6.1. Uživatel je povinen platit a) vstupní poplatek

b) a pravidelné poplatky v souladu s aktuálně platným ceníkem nejpozději do 15 (patnácti) dnů od data obdržení vyúčtování

6.2. Dnem zdanitelného plnění je při opakovaném poskytování služby první den fakturovaného období. Na počátku poskytování jednotlivých služeb je datum zdanitelného plnění uvedeno na příslušném vyúčtování.

6.3. Vstupní poplatky se uživatel zavazuje uhradit ke dni zprovoznění objednaných služeb.

6.4. Uživatel může obdržet mimořádné vyúčtování v souvislosti se změnou data fakturace, programové nabídky, výše pravidelného poplatku, z administrativních příčin nebo jiných odůvodněných případech (např. vyúčtování smluvní pokuty) bez předchozího písemného vyrozumění, Uživatel je povinen uhradit takové mimořádné vyúčtování ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od data obdržení vyúčtování.

 6.5. Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemným oznámením ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny.Uskutečněním platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu poskytovatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhované změny poskytovatelem dojde provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.

 6.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv za trvání této smlouvy navrhnout uživateli změnu výše pravidelných poplatků, a to písemným sdělením nové výše pravidelného poplatku uživateli ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši uživatelem je považováno za souhlasný projev vůle uživatele s touto změnou a takováto změna se stává pro obě smluvní strany platnou a účinnou.

 6.7. Všechny poplatky uvedené ve smlouvě, smluvních podmínkách a ceníku bude uživatel hradit na bankovní účet poskytovatele, uvedený nejpozději v prvním vyúčtování, pokud není dohodnuto jinak, a to ve sjednaných lhůtách. U všech plateb včetně mimořádného vyúčtování se v pochybnostech má za to , že vyúčtování bude uživateli doručeno pátý den po jeho odeslání.Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet poskytovatele.

 6.8. Pro případ prodlení s platbami uživatele je poskytovatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.Zaplacením smluvních pokut není omezen nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši v penězích.

 6.9.Pravidelné poplatky uhrazené uživatelem na základě smlouvy dopředu, za období, po které uživatel v souvislosti s ukončením smlouvy již objednané služby nevyužíval, nepodléhají vrácení pouze v případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany poskytovatele.

 6.10. Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě smlouvy, smluvních podmínek a ceníku nezávisle na tom, zda uživatel skutečně využíval objednané služby.

6.11. Ceník je nedílnou součástí smlouvy a je uživateli rovněž k dispozici na internetové stránce poskytovatele www.gogonet.cz 

6.12. Úhrada služeb je k 20 dni aktuálního měsíce vždy na měsíc dopředu. Platby jsou tedy zálohové na měsíc dopředu.

7. Společná a závěrečná ustanovení.

 7.1 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

  7.2. Uživatel tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinností vyplývající poskytovateli z této smlouvy na jinou společnost podrobenou jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku.

  7.3. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad a souhlasí s nimi.

 7.4. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání této smlouvy uživatel poskytovateli oprávnění shromažďovat , zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na přední straně této smlouvy (dále jen ,,osobní údaje uživatele) pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem (zejména informování o nových službách poskytovatele, průzkumy spokojenosti s objednanými službami, marketingové akce prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy s poskytovatelem popř. technické zásahy související s poskytováním objednaných služeb prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy). Správcem osobních údajů uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb. Uvedených v této smlouvě je poskytovatel. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával pro obchodní účely data uvedená v § 64 odst. 1 písm.b3 zák. č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích, ve znění změn a doplňků.Poskytovatel je oprávněn uvádět uživatele v seznamu svých referenčních uživatelů.

 7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu..

7.6. Uživatel svým podpisem stvrzuje funkčnost služby a zaplatí hotově instalační poplatek.

7.7. Pokud uživatel písemně nebo telefonicky nevznese námitku do 7 dnů od dne instalace a podpisu této smlouvy, nabývá smlouva platnost na dobu neurčitou, s možnosti 3 měsíční výpovědní lhůtou, nejdříve však po uplynutí 12 kalendářních měsíců od podpisu této smlouvy a dorovnání všech pohledávek vůči poskytovateli.

7.8. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a nebyla podepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

  Akční nabídky
06.11.2018: Ankra preruseni CEZ
16.11.2018 bude přerušena distribuce elektřiny z důvodu zavedení nové kabelové přípojky

20.09.2018: CEZ preruseni el.dodavky 21.9.2018
CEZ preruseni el.dodavky 21.9.2018 od 7.30 do 15.00 viz stranky distribuce .... oprava transformatoru

30.08.2018: CEZ preruseni el.dodavky 30.8.2018
CEZ preruseni el.dodavky 30.8.2018 od 7.00 do 14.00 hod pravidelna udrzba trafo stanic

18.08.2018: preruseni el.dodavky 18.8.2018
Dne 18.8.2018 prerusena distribuce el. energie na objektu Ankra z duvodu rocni pravidelne revize .Od 7 do 14 hodin

26.07.2018: Nový kontakt
Prosíme v případě nutnosti volejte na telefonní číslo 703 334 808 Kontakt uvedený v sekci kontakty je dočasně nedostupné !!

22.07.2014: Výpadek internetu 24.7 a 25.7
Ve dnech 24.7 a 25.7.2014 od 7.00 do 15.00 plánuje ČEZ odstávku energie.Z tohoto důvodu v uvedený čas nebude vůbec funkční připojení k internetu v celé síti GogoNET. Za způsobené potíže se omlováme.